Загальна інформація про дисципліну «Фізика»

для студентів заочної форми навчання напрямків підготовки:

6.050701 «Харчова технологія та інженерія»

Термін, обсяг викладання

     Дисципліна «Фізика» є нормативною (обов'язковою) дисципліною циклу природничо-наукової підготовки. Термін викладання: 1-ий та 2-ий семестри навчання. Обсяг викладання: навчальна робота 195 год. Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні, практичні та лабораторні заняття) - 16 год.

Мета і завдання викладання дисципліни

     Вивчення основних фізичних явищ та ідей; оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями сучасної та класичної фізики, а також методами фізичного дослідження. Формування наукового світогляду й сучасного фізичного мислення. Оволодіння прийомами й методами розв’язування конкретних задач з різних областей фізики. Ознайомлення з сучасними науковими приладами, формування навичок проведення фізичного експерименту. Формування навичок фізичного моделювання прикладних задач майбутньої спеціальності.

Опис дисципліни

1 семестр навчання

     Кінематика. Динаміка матеріальної точки. Закони збереження. Тверде тіло в механіці. Механіка рідин. Елементи спеціальної теорії відносності. Макроскопічний стан. Перший закон термодинаміки. Другий закон термодинаміки. Статистичні розподіли. Явища переносу. Реальні гази та рідкий стан. Електричне поле у вакуумі. Електричне поле у діелектриках. Провідники в електричному полі. Енергія електричного поля. Постійний електричний струм.

2 семестр навчання

     Магнітне поле у вакуумі. Магнітне поле в речовині. Електромагнітна індукція. Рівняння Максвелла. Коливальні процеси. Хвильові процеси. Інтерференція світла. Дифракція світла. Поляризація світла. Поширення світла в речовині. Теплове випромінювання. Фотони. Хвильові властивості мікрочастинок. Квантування фізичних величин. Фізика атомів і молекул. Випромінювання і спектри. Зонна теорія твердих тіл. Атомне ядро. Сучасна картина світу.