ПАМ’ЯТКА СТУДЕНТУ
1. З РОБОТИ НАД ТЕОРЕТИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ

    У кожного студента повинен бути свій конспект лекцій. Якість роботи над конспектом впливає на рішення комісій під час перездачі студентом іспиту. Майте на увазі, що матеріал записаний під час лекції слід доопрацьовувати з використанням друкованих джерел.
    Студент обов’язково повинен РОЗУМІТИ теоретичний матеріал. На лекціях відбувається перше знайомство з теоретичним матеріалом, основна мета якого – зрозуміти його.
    Вивчаючи теоретичний матеріал Ви вирішуєте два завдання: формуєте систему понять та законів фізики (вивчаєте «мову» фізики) та вчитесь застосовувати її до конкретних ситуацій (формуєте фізичне мислення).
    В конспекті виділяйте визначення фізичних понять, формулювання законів (перше завдання).
    Для формування фізичного мислення потрібно зрозуміти доведення тих, чи інших положень фізики. В конспекті виділяйте структурні елементи доведення: постановку задачі; формулювання вихідної системи рівнянь; розв’язання цієї системи рівнянь; отриману кінцеву формулу; аналіз цієї формули; межі її застосування.
    Перед кожною лекцією продивіться конспект попередньої, щоб поточна лекція була більш зрозумілою.
    Питання, які виносяться на самостійне вивчення повинні бути студентом розібрані та законспектовані самостійно.
    Для засвоєння матеріалу основну роль повинна відігравати логічна пам’ять, запам’ятовування повинно досягатися через глибоке РОЗУМІННЯ. Над конспектом потрібно працювати «з олівцем у руках», обов’язково опрацьовуючи усі доведення, не обмежуючись тільки читанням матеріалу.

2. З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

    Під час підготовки до практичного заняття студенту потрібно в першу чергу вивчити відповідний теоретичний матеріал. При цьому слід мати на увазі, що рівень засвоєння теоретичного матеріалу буде перевірятись під час самостійної роботи (викладення одного з теоретичних питань, формулювання визначень та законів).
    Вивчивши теоретичний матеріал запишіть в ОКРЕМОМУ ЗОШИТІ тему заняття та список базових формул з поясненнями позначень (що розуміють під кожним символом у формулі).
    Далі необхідно розібрати приклади розв’язання задач. Коли приклад є незрозумілим для Вас, то запишіть запитання до викладача і отримайте відповіді на них під час практичних занять. Прийміть до уваги, що головною проблемою розв’язання задачі є формування системи рівнянь, які описують процеси, про які йдеться мова в задачі. Тому аналізуючи приклади розв’язання задач звертайте увагу перш на те, як ця система рівнянь формується. Над прикладами задач потрібно працювати «з олівцем у руках», обов’язково опрацьовуючи усі особливості розв’язання.
    Далі потрібно приступити до розв’язання домашніх задач. Для цього обов’язково в іншому зошиті (зошиті для практичних занять) потрібно записати тему заняття, номер задачі, повністю текст умови задачі, коротку умову задачі, перевести значення величин у систему СІ, зробити рисунок (коли це потрібно), де позначити ті величини, про які йдеться мова в задачі.
    Наступним кроком необхідно записати базові формули, визначення величин, які потрібно використати для розв’язання задачі. Тобто за допомогою цих формул потрібно сформувати систему рівнянь, які описують процеси, про які йдеться мова в задачі. Обов’язково записуйте пояснення та коментарі до формул, щоб було зрозуміло звідки Ви взяли ці формули; чому Ви робити так, а не інакше.
    Далі використовуючи математичні прийоми потрібно розв’язати сформовану вище систему рівнянь і отримати розв’язок в загальному вигляді.
    Потім підставити в розрахункову формулу числові значення в системі СІ і отримати числовий результат.
    Далі записати у відповідь розрахункову формулу та числове значення шуканої величини. Звірте отриманий результат з відповіддю у кінці задачника. Залишіть результат такої перевірки.
    Дуже корисним буває проведення аналізу отриманої відповіді: чи відповідає реальним значенням числове значення (наприклад, швидкість м’яча ні за яких умов не може перевищити швидкість світла); чи вірний буде результат, коли одна з величин буде дорівнювати нулю чи нескінченності.
    За кожну САМОСТІЙНО розв’язану домашню задачу студент отримує додаткові бали.
    Майте на увазі, що вміння самостійного розв’язання, яке формується головним чином під час розв’язання домашніх завдань вдома, перевіряється під час самостійної роботи (розв’язання задачі).
    Зошит ведіть охайно, обов’язково пишіть назви тем, умов задач, тощо, щоб його можна було використати для підготовки до комплексної перевірочної роботи, іспиту.

3. З ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

    Перед виконанням лабораторної роботи необхідно ознайомитись з її описом у методичних вказівках.
    Описи лабораторних робіт, які виконують студенти подані у методичних вказівках до виконання лабораторних робіт з курсу фізики.
    Використовуючи методичні вказівки, необхідно підготувати протокол лабораторної роботи. У протоколі повинно бути: титульна сторінка, мета роботи, прилади і матеріали, опис експериментальної установки та методу дослідження, порядок виконання роботи, виконання роботи, висновки.
    Перед виконанням лабораторної роботи необхідно також опрацювати відповідний теоретичний матеріал та з’ясувати сутність лабораторної роботи. Для цього використайте конспект лекцій, підручники, методичні матеріали до лабораторних робіт, інші матеріали. Також, використовуючи методичні вказівки з’ясуйте для себе, які виміри і розрахунки потрібно провести, щоб впевнитись, що, наприклад, фізичний закон виконується (або не виконується). Для перевірки своїх знань використайте контрольні запитання, що подані до кожної лабораторної роботи. На ці запитання та подібні до них Ви будете відповідати під час допуску до лабораторної роботи та її захисту.
    Перед виконанням лабораторної роботи кожний студент проходить процедуру допуску до лабораторної роботи, де перевіряється його теоретичні знання (на рівні формулювань, без доведень) з теми лабораторної роботи, знання експериментальної установки та методу дослідження (для самостійної перевірки знань використайте контрольні запитання).
    Під час виконання лабораторної роботи студенту необхідно провести експериментальні виміри, та виконати необхідні розрахунки на чернетці. Після цього викладач підписує протокол і лабораторна робота вважається виконаною.
    Для захисту лабораторної роботи необхідно результати вимірювань та розрахунків оформити в розділі «Виконання роботи» (заповнити таблиці, провести розрахунки (записати формули, цифри, які підставляєте в формули, числовий результат); зробити висновок до лабораторної роботи; підготуватись до перевірки теоретичних знань (на рівні доведень) з теми лабораторної роботи, знань експериментальної установки та методу дослідження (для самостійної перевірки знань використайте контрольні запитання). Захист відбувається згідно до графіка виконання лабораторних робіт. Робота вважається захищеною, коли студент отримує оцінку, яка вище за «2,5».
    Ведіть протокол лабораторної роботи охайно. Якість оформлення впливає на оцінку, яку студент отримує за виконання лабораторної роботи.

БАЖАЄМО ВАМ УСПІХУ!

pamyatka