У теперішньому вигляді кафедра «Фізики і матеріалознавства» була сформована у 2015 році шляхом об’єднання кафедри «Фізики і матеріалознавства» з кафедрою «Прикладної фізики і електротехнологій». Об’єднання кафедр було виконано в рамках структурного удосконалення Одеської національної академії харчових технологій. Обидві кафедри мають довгі шляхи свого становлення і розвитку, а також широкий список досягнень у своїх професійних спрямуваннях.

Кафедра фізики і матеріалознавства створена в 2006 році на основі злиття кафедри фізики та кафедри технології металів і матеріалознавства.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ФІЗИКИ

     Кафедра фізики була заснована в 1923 році. Керував кафедрою до 1935 року Б. В. Смирнов, добрий організатор і ентузіаст своєї справи. 200px Kirillov Elpidifor AnempodestovichУ передвоєнні роки завідувачем кафедри був відомий фізик професор Є. А. Кириллов. Його роботи в галузі оптичного запису звуку були успішно впроваджені на Одеській кіностудії при створенні перших звукових фільмів.

     З 1944 по 1983 рік кафедру фізики очолював професор Йосип Львович Ройх, під керівництвом якого з 1965 року на кафедрі почався розвиток нового наукового напрямку – розробка технології нанесення тонких плівок і покрить шляхом випаровування у вакуумі. Внаслідок досягнутих успіхів в 1970 році кафедра фізики стає головною організацією в СРСР в галузі створення і дослідження захисних вакуумних покрить. Були створені лабораторії електронної мікроскопії та електронографії, рентгенівського аналізу і металографії.

    У 60-70-х роках захистили кандидатські дисертації аспіранти професора Й. Л. Ройха, що склали згодом кістяк кафедри, так і як І. П. Рубльова, Л. Н. Колтунова, Є. В. Єфімович, С. Г. Білицька, С. Н.Федосов, В. А. Жаров, М. М. Мотилінська, Б. С. Рибін, С. Г. Поліщук. У наступні роки 5 співробітників кафедри фізики (А. І. Костржицький, В. Г. Задорожний, О. Є. Сергєєва, С. Н. Федосов і А. Д. Соколов) захистили докторські дисертації і стали професорами.

kaf fiz60

    З 1983 по 1991 рік кафедрою завідував професор Ю. П. Красний –доктор фіз.-мат. наук, фізик-теоретик, автор двох монографій і кількох десятків наукових праць в галузі фізики конденсованого стану.fedosov profes
     З 1991 по 1997 рік завідувачем кафедри фізик и був професор, доктор фіз.-мат. наук Сергій Никифорович Федосов, під керівництвом якого на кафедрі був створений і успішно розвивається новий науковий напрям – фізика полімерних електретів і сегнетоелектриків.
     З 1997 року кафедру фізики очолює професор, доктор фіз.-мат. наук Олександра Євгенівна Сергєєва – автор більш ніж 300 робіт в галузі фундаментальних властивостей полімерних діелектриків, володарка почесного звання Соросовського професора.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТАЛІВ І МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

     Кафедра технології металів і матеріалознавства в 1949 році виділилась зі складу кафедри деталей машин. Її роботою до 1955 року керував доцент А. М. Руссо. До складу кафедри входили 5 співробітників, науковий напрямок - способи обробки рифлей млинових валків. Створені лабораторії для вивчення дисциплін "Металознавство", "Технологія машинобудування" і навчальні майстерні. Для студентів механічного факультету організовано викладання таких дисциплін, як матеріалознавство, технологія металів, технологія машинобудування, основи взаємозамінності і технічні вимірювання, організована робота студентів в навчальних майстернях, технологічна практика, курсове та дипломне проектування.
Sokolov prof     З 1955 по 1964 рік кафедрою керував к. т. н., доцент В. Ф. Мальцев, спеціаліст в галузі розробки варіаторів швидкостей для приводів машин. З 1964 по 1976 рік кафедрою керував к. т. н. доцент Б. С. Гуськов, під керівництвом якого проводилася розробка керуючих програм для верстатів з ЧПУ і досліджувалися механічні властивості пластмас. Була створена лабораторія з дослідження пластмас, а лабораторія механообробки поповнилася новими сучасними верстатами. З 1976 по 1988 рік очолював кафедру д. т. н., професор В. Д. Євдокимов, який досліджував ефективність мастильних матеріалів вузлів тертя машин. Була організована лабораторія для вивчення тертя і зносу. З 1988 по 2000 рік кафедрою керував к. т. н., доцент О. В. Кабанов. Науковий напрямок кафедри в той час – розробка матеріалів і конструкцій вузлів низькотемпературних апаратів.
     З 2000 по 2006 рік завідуючим кафедрою був доктор технічних наук, професор О. Д. Соколов. До складу кафедри входили 10 співробітників, у тому числі кандидати технічних наук, доценти О. В. Кабанов, І. А. Піщурніков, В. В. Самойленко, С. В. Кобяков, асистент Ю. І. Шаповалов . Науковий напрямок – підвищення довговічності робочих органів машин.
     З 2006 року після створення кафедри фізики і матеріалознавства її очолює доктор фізико-математичних наук, професор О. Є. Сергєєва. На кафедрі до 2015 року працювали 4 професори, доктори наук, що становило 60% складу кафедри. Це був найвищий показник не тільки в ОНАХТ, але і в Одесі. Це професори О. Є. Сергєєва, С. Н. Федосов, В. Г. Задорожний і О. Д. Соколов. На кафедрі також працювали 3 доценти – Б. С. Рибін, С. Г. Поліщук та Н. В. Ліщенко, 3 асистенти, кандидати наук – А. Ф. Бутенко, О. В. Маннапова, Т. А. Ревенюк. Серед викладачів кафедри 100 % докторів і кандидатів наук.

kolektiv v 2006

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ «ФІЗИКИ»
ІНСТИТУТУ ХОЛОДУ, КРІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЕНЕРГЕТИКИ ім. В.С. МАРТИНОВСЬКОГО


      Кафедра фізики була сформована у 1930 році, практично одночасно зі створенням Академії Холоду. Першим завідувачем кафедри був доцент Михайло Іванович Ржепишевський– з 1930 по 1957 рік.

rzhepyshevskiy

    В різні роки кафедрою керували видатні вчені і педагоги, які багато зробили для розвитку кафедри:vasilkovsky

  • професор Олександр Олександрович Васильковський з 1957 по 1977 рік,
  • професор Валентин Олексійович Дроздов з 1977 по 1983 рік,
  • доцент Віктор Іванович Соколенко з 1983 по 1989 рік,
  • професор Давид Львович Фукс з 1989 по 1991 рік,
  • професор Сергій Михайлович Контуш з 1991 по 2001 рік.

        kontushГоловним напрямком багаторічних наукових досліджень кафедри були розробки нових матеріалів електронної техніки з іонною провідністю, дослідження фізико-хімічних властивостей тонких плівок суперіонних провідників і розробка на їх основі сенсорів кисню, галогенів, аміаку, фреонів.

    З 2001 по 2015 рік кафедру фізики очолював доктор фізико-математичних наук, професор Віталій Борисович Роганков. RogankovМаючи високу ерудицію та широкий світогляд, він зберіг найкращі наукові традиції кафедри та збагатив наукове надбання кафедри сучасними дослідженнями світового рівня. Серед них створення нової концепції фазових переходів першого роду, яка враховує неоднорідності фаз і вплив зовнішніх полів для чистих компонентів і сумішей; формулювання фундаментальної гіпотези універсальності флюїдних систем в критичній точці; дослідження нано- та іоннано-структур, яке базується на створеній автором методології флуктуаційно-термодинамічного аналізу. Основні наукові роботи опубліковані у таких наукових виданнях, як Journal of Molecular Liquids, High Pressure & High Temperature, Physical Review E, Journal of Chemical Physics, Fluid Phase Equilibria, Journal of Thermodynamics.
     levchenko1Дослідження фазових переходів і перетворень в розчинах, базовим компонентом яких є одна або декілька розплавлених органічних солей, що називаються іонними рідинами, є відносно новим, але дуже перспективним напрямом наукових досліджень, включаючи розвиток сучасних високих технологій. Зокрема, такі важливі прикладні проблеми, як трансформація сонячної енергії в форми теплової і електричної з супутнім пошуком нових методів ефективної теплопередачі і акумулювання енергії сонячних батарей можуть бути вирішені за допомогою розчинів іонних рідин, як це планується обґрунтувати в цьому проекті.
   В рамках теоретичних досліджень вивчається інтенсивність поглинання сонячної енергії в нанотеплоносіях і теплофізичні властивості нанотеплоносіїв. Використання нових нанотеплоносіїв істотно підвищить ефективність перетворення енергії в сонячній установці.
    Захищено одну докторську і шість кандидатських дисертацій. Роботи вчених кафедри мають широкий спектр практичних застосувань. Результатом науково-дослідної роботи є численні публікації в вітчизняних та зарубіжних журналах, участь в міжнародних конференціях.
    Кафедра веде велику навчально-методичну роботу. Видані ряд підручників з фізики, що мають гриф МОН. Постійно оновлюються методичні матеріали до практичних і лабораторних занять.zhmurenko1
Колектив кафедри приділяє значну увагу підготовці і вихованню студентів. Провідні викладачі кафедри є керівниками студентських науково-дослідних тем, які дозволяють дати інформацію студентській молоді про приоритетні задачі сучасної фізики. Кафедра проводить щорічні Олімпіади з фізики, переможці яких беруть участь у Всеукраїнських Олімпіадах.
    Проводяться щорічні дні кафедри. У 2013 р. підготовлений кафедрою студент Шановський Б. Є. був нагороджений Грамотою МОН України за вихід у ІІ тур (увійшов до першої десятки) Всеукраїнської студентської Олімпіади з навчальної дисципліни «Фізика» (м. Харків).
    У 2012 р. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, м. Кременчук, КНТУ ім. М. Остроградського, студент Бистровський О. С. одержав І місце та Золоту медаль за роботу «Ідентифікація параметрів вентильно-індукторних двигунів».
    У 2013 р. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Електричні машини та апарати», у м. Кременчук, КНТУ ім. М. Остроградського, студент Гедвівлас М. Р. одержав Бронзову медаль за наукову роботу «Ідентифікація параметрів заступних схем асинхронних двигунів».
    У 2012 році кафедра була перейменована у кафедру прикладної фізики та електротехнологій, а у 2015 приєднана до кафедри фізики та матеріалознавства.
    Таким чином, спільна історія кафедри продовжується і взаємозбагачується.

    У теперішньому вигляді кафедра «Фізики і матеріалознавства» була сформована у 2015 році шляхом об’єднання кафедри «Фізики і матеріалознавства» з кафедрою «Прикладної фізики і електротехнологій». На кафедрі працюють 5 професорів, докторів наук, 6 доцентів, кандидатів наук і 2 асистента кандидата наук.Sergeeva1
    Кафедра має 10 учбових лабораторій, велику лекційну аудиторію і демонстраційний кабінет, верстатний зал, де студенти факультету ЕТО і ТД проходять практику в корпусах Д і Е на вул. Канатній,112. Частина кафедри знаходиться на вул. Дворянській, де знаходяться 7 учбових лабораторій. В останні роки були придбані 17 нових сучасних макетів лабораторних робіт для вивчення термоелектрики і фізики напівпровідників. На лекціях демонструються досліди, які наочно пояснюють фізичні явища, які вивчаються, а також використовуються мультимедійні засоби.
    Кафедра «Фізики і матеріалознавства» організовує для студентів факультету «Енергоменеджмента, технологічного обладнання і технічного дизайну» практичну підготовку фахівців у рамках проведення навчально-виробничої практики у лабораторіях ОНАХТ, на провідних підприємствах м. Одеси, що дозволяє готувати фахівців з урахуванням реальних потреб ринку трудових ресурсів України.
    Залучаючи до своєї діяльності студентів, викладачі кафедри проводять наукові дослідження проблем електризації полімерних плівок для створення перетворювачів і датчиків механоелектричного і електромеханічного типу, виготовлення ємнісних елементів планарних інтегральних схем, оптимізації процесу підготовки порошкових матеріалів і поверхні поршневих кілець для плазмового напилювання покриттів, оптимізації процесу напилювання за міцністю зчеплення покриття з чавуном та по мінімізації внутрішніх напруг у дисперсно-армованих покриттях, енерго- та ресурсозберігаючих технологій виробництва рідкісних газів, розробки сонячних автономних багатофункціональних систем тепло-, холодо- та енергозабезпечення на основі абсорбційного циклу, а також розробки енерго- та ресурсозберігаючих технологій виробництва рідкісних газів в системах нетрадиційної енергетики.

kafedra2016