НАУКОВІ ШКОЛИ КАФЕДРИ


На кафедрі існують дві наукові школи


    Наукова школа «Розробка технології виготовлення і дослідження фізико-хімічних, технічних і експлуатаційних характеристик нових функціональних матеріалів і покрить». Рік заснування наукової школи – 1982, засновник наукової школи – доктор хімічних наук, проф. Ройх Й. Л., керівник – доктор фізико-матемтичних наук, професор Федосов С. Н.
     Напрямки наукової діяльності школи:

  • «Дослідження електрофізичних властивостей полімерних діелектриків, призначених для розробки нових приладів, елементів і систем», наукові керівники – д.м.-м.н., проф. С. Н. Федосов і д.ф.-м.н., проф. О.Є. Сергєєва.
  • «Дослідження впливу матеріалів поверхонь тертя, технології їх зміцнювальної обробки і трибологічних характеристик на надійність і довговічність деталей і вузлів машин», науковий керівник – д.т.н., проф. О.Д. Соколов.
  • «Дослідження тонких вакуумних полімерних плівок і покрить функціонійного призначення», науковий керівник - д.х.н., проф. Задорожний В. Г.

     Напрямок досліджень наукової школи – "Нові речовини і матеріали" – відноситься до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки України (Закон України № 2623-ш). Перелік найбільш істотних закордонних стажувань та наукових відряджень нараховує 34 пункти, включаючи роботу в ЮНЕСКО, 15 відряджень для роботи в якості запрошених професорів, стажування по лінії НАТО, чисельні доповіді на міжнародних конференціях в далекому зарубіжжі. Отримано 24 гранти міжнародних наукових фондів, що свідчить про міжнародне визнання наукової школи і про її високий авторитет. Дійсними членами наукової школи за час існування підготовлені 2 доктори наук і 12 кандидатів наук.2
    Загальна кількість публікацій складає понад 800, в тому числі 12 монографій, більше 200 публікацій англійською мовою, в тому числі 34 статті у впливових іноземних журналах з високим імпакт-фактором. Загальна кількість публікацій вчених кафедри, зареєстрованих в базі даних SCOPUS, становить 113, кількість цитувань цих наукових статей – 339, сумарний індекс Хірша становить 18. Ці важливі показники кафедри є кращими не тільки в ОНАХТ, а й ніж у деяких інститутів Академії наук України.
     Всього зроблено винаходів і отримано більше 20 патентів. Підтримується зв'язок з 19 науковими центрами, в тому числі з 17 науковими центрами в далекому зарубіжжі.
     Впровадження наукових розробок у промисловість:

  • Розробки в галузі технології поліпшення якості поршневих кілець впроваджені на Одеському, Ставропольському і Макинському заводах поршневих кілець.
  • Апробування та налагодження діагностичних пристроїв (або їх макетів) та систем адаптивного управління (САУ) процесами шліфування та різання на металорізальних верстатах з ЧПК або обробних центрах (ОЦ).
  • Розробки технології вакуумних полімерних плівок і покриттів впроваджені у НПО "Дальній зв'язок", в науково-дослідному інституті оптичних і фізичних вимірювань, в державному оптичному інституті, в радіотехнічному інституті, у клініці стоматології при Одеському національному медичному університеті.
  • Роботи в галузі фізики діелектриків відноситься до фундаментальних досліджень, які зробили значний внесок у розвиток цієї галузі науки. Результати досліджень отримали світове визнання і публікуються в таких престижних міжнародних фізичних журналах, як Journal of Applied Physics, Applied Physics Letters, Ferroelectrics, Transactions of IEEE та ін. Результати досліджень впроваджені в учбовий процес при викладанні курсів загальної фізики, розділ "Електростатика: властивості діелектриків", а також спецкурсів з фізики діелектриків.

     rockstars of physicsНаукова школа «Фізика фазових переходів та критичних явищ в неоднороідних системах» під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Роганкова В. Б. Головним напрямком багаторічних наукових досліджень були розробки нових матеріалів електронної техніки з іонною провідністю і технологій їх отримання, дослідження фізико-хімічних властивостей тонких плівок суперіонних провідників і розробка на їх основі сенсорів кисню, галогенів, аміаку і фреонів.
     На цей час успішного розвитку набула теорія фазових переходів і критичних явищ в складних термодинамічних системах. Дослідження фазових переходів і перетворень в розчинах, базовим компонентом яких є одна або декілька розплавлених органічних солей, що називаються іонними рідинами, є відносно новим, але дуже перспективним напрямом наукових досліджень, включаючи розвиток сучасних високих технологій. Зокрема, такі важливі прикладні проблеми, як трансформація сонячної енергії в форми теплової і електричної з супутнім пошуком нових методів ефективної теплопередачі і акумулювання енергії сонячних батарей, можуть бути вирішені за допомогою розчинів іонних рідин, як це планується обґрунтувати в цьому проекті.

     В рамках теоретичних досліджень вивчається інтенсивність поглинання сонячної енергії в нанотеплоносіях і теплофізичні властивості нанотеплоносіїв. Використання нових нанотеплоносіїв істотно підвищить ефективність перетворення енергії в сонячній установці.
     Свідченням визнання наукових досягнень професор Роганкова В.Б. та його школи є активне співробітництво з такими відомими вченими, як проф.. М. Фішер, проф.. М.А. Анісимов (Університет Мериленда, США), проф.. Г. Смит (Університет Солт Лейк Сіті, США), проф..Й. Шмельцер (Університет Бохума, Німетччина), співпраця з іншими університетами, зокрема Угорщини.